From 1980 on, the Impact of the Globalization on Democracy and nation State Concept Turkey Evaluation

Fulya KIVILCIM

Abstract


Abstract. This study aims to present a thorough understanding of the process of globalization and analyze the current effects and changes of globalization on nation state. In accordance with this viewpoint, the concept and the development of globalization, its dimensions, various aspects and actors are addressed, and the relations between globalization and nation state are demonstrated. The second part of the study explains how nation state is affected by the process of globalization, and how the functions of nation state shrink in political and economic sense. This part also reveals the roles of international capital and institutions (as the primary actors of the process of globalization) on the changing functions of nation state. In this part, light is shed on how nation state delegates authority to supra-national and sub-national units, and how independent monetary, fiscal, foreign trade and employment policies face challenges in application due to the weakening of the sovereignty of nation state. The last part handles the effect of the process of globalization on Turkey, and present the fact that Turkey, as a nation state, is influenced by this process in a way that it even threatens Turkey’s power of sovereignty. The last part also shows how Turkey should follow a path in order to avoid any harm caused by the global order and make use of any opportunity appearing under present circumstances.

Keywords. Globalization; Nation state; Democracy; Turkey.

JEL. F01, F02, F15, F20, H60, H70, L30.


Keywords


Globalization; Nation state; Democracy; Turkey.

Full Text:


References


Ağaoğlu, Samet. Demokrat Parti’nin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri, İstanbul: 1992

Akalın,Güneri. Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz.İstanbul: Türkiye İşveren Sendikası Konferedasyonu.2001

Aktan, Coşkun Can. Yeni Bir Sistem Arayışı Demokrasi Poliarsi ve Demarsi, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005

Arda, Erhan. Sosyal Bilimler El Sözlüğü, İstanbul: Alfa Yayınları, 2003

Anadol, Ayşe. Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler.Türkiye Araştırmaları İktisat Politikası Seçenekleri.Korkut Boratav ve Ergun Tüksan (edt).İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları,1993,ss.38-42

Arı, Tayyar. Uluslar arası İlişkiler Teorileri, İstanbul: Alfa Yay, 2002

Atasoy, Fahri. Küreselleşme ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2005

Aydın, Suavi. Modernleşme ve Milliyetçilik, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1993

Barber, Benjamin.Güçlü Demokrasi; Yeni bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset, Çev: Mehmet Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995

Barutçugil, İsmet. Bilgi Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayınları

Bauman, Zygmunt. Küreselleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999

Bilgen, Semih. Yöneticiler İçin Bilişim Sistemleri, Ankara: ODTÜ Enformatik Enstitüsü Yayını, 2003

Bulutoğlu, Kenan. Devlet Piyasa Mafya, İstanbul: Arıkan Yayıncılık, 2005

Castells, Manuel. Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008

Cevizci, Ahmet.Felsefe Sözlüğü, Ankara: Ekin Yayınları, 1997

Ceglowski, Janet. Has Globalization Created a Borderless World? Globalization and the Challenges of a New Century. Patrick O’Meara, Howaed D.Mehlinger and Matthew Krain (edt).Indiana University Press, 2000,ss.3-10

Chomsky, Noam. Dünya Düzeni Eskisi Yenisi, Ali Çakıroğlu, Tuncay Birkan (çev.)İstanbul:Metis Yayınları, Nisan 2000

Clark, John. Kalkınmanın Demokratikleşmesi Gönüllü Kuruluşların Rolü, Çev: Serpil Ural, Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1996

Coşkun, Recai. Küreselleşme – Türkiye Eksenli Analizler, İstanbul: Beta Basım Yayın, 2002

........................

Sağlam, Serdar. “Küreselleşmeye Yaklaşımlar”, Genç Sosyal Bilim Forumu Agora, Sayı:13, 2007

Saraç T, Bahadır. vd., “Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1998:2-2009:4)”, MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim, Düzce, 2010

Sarıbay, Ali Yaşar. “Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Global Kapitalizm, Oryantalizm, Yerlicilik”, Global ve Yerel Eksende Türkiye, (der. E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay), Alfa Yay, İstanbul, 2000

Savaş, Vural. “Yeni anayasa Hazırlanırken Ekonomik Anayasa” Ekonomik Anayasa Sempozyumu, Takav Matbacılık, Ankara 1992

Savran, Sungur. ve Ercan, Fuat. “Günümüzde Devlet ve Kapitalizm Üzerine” , İktisat Dergisi, No:403, Temmuz 2000

Skousen, Mark. “Arz Yönlü İktisatta En Fazla Hakedilen Başarı”, Çev: Ferhat Başkan Özgen, Liberal Düşünce, Yıl 5, Sayı 19, 2000

Sözmez, Veysel. “Eğitim ve Toplum”, 21. Yüzyılda Sosyoloji ve Eğitim, Edit: Adem Solak, Hegem Yayınları, Trabzon, 2005

Şenses, Fikret. “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?” Ağustos, 2004, s.15,http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series04/0409.pdf (E.T. 19.05.2012)

Seyrek, İsmail. “Küreselleşme Sürecinde İktisat Politikaları ve Yakınsama Tezi”,Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21.yy’da Yönetim,Ekonomi, ve Siyaset, Cilt:4,Sayı:2,2002.ss.160-186

Tandırcıoğlu, Haluk. “Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, İzmir, 2002

Taşlıca, A. O.,”Çok Uluslu İşletmeler ve Türkiye”, Uluslararası İşletmecilik (Seçme Yazılar II), Ed.: İnan Özalp, Anadolu Üniversitesi, İİBF Yayınları No:105, Eskişehir, 1999

Taştan, Seçil. “Küreselleşme ve Küresel Strateji”, http://www.insankaynaklari.gokceada.com/makale013.html.(E.T.13.03.2005)

Türe, İlknur. “Küreselleşme, Kapitalizm ve Ulus Devlet”, Finans Politik- Ekonomik Yorumlar, Nisan, Sayı:530, 2009

Uçkan, Ö. “Bilgi Politikası ve Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma”, Bilgi Dünyası, Yıl: 1, Sayı:7, 2006

Uz, Abdullah. “Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt:3, No:9, 2007

Yılmaz, Gaye. Küreselleşme Sürecinde Devletin Rolü, Dünya Ekonomisi Nasıl Yönetiliyor?,İktisat,Sayı:416,Ağustos 2001,s.24-32
DOI: http://dx.doi.org/10.1453/jsas.v4i2.1340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Journal of Social and Administrative Sciences - J. Adm. Soc. Sci. - JSAS - www.kspjournals.org

ISSN: 2149-0406

Editor: editor-jsas@kspjournals.org   Secretarial: secretarial@kspjournals.org   Istanbul - Turkey.

Copyright © KSP Library